Geen producten (0)

Voorwaarden :

1. Voorwaarden:
Op alle bestellingen welke geplaatst zijn via deze Webshop, zijn de volgende betaling- en leveringvoorwaarden van toepassing.
Silicone4you heeft het recht de inhoud van de Webshop en de voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

2. Betalingsvoorwaarden:
U dient het verschuldigde bedrag van uw bestelling binnen 5 werkdagen te betalen!!

3. Bevestiging ontvangst:
Alle op deze webshop getoonde artikelen zijn vrijblijvend totdat u een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen.
Op deze bevestiging staat de artikelomschrijving, maat, de prijs, het aantal artikelen, verzendkosten,
uw naam en postadres.

4.Overeenkomst:
Door de bestelling aan ons te verzenden gaat u een overeenkomst aan met Silicone4you
waarmee u tevens aangeeft akkoord gaat met de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden.
Hierbij heeft Silicone4you de verplichting u zo snel mogelijk het bestelde artikel te doen toekomen.

5. Levering:
Indien voorradig vindt de levering plaats binnen 8 werkdagen na ontvangst van de order.
Wij berekenen € 6,95 voor verzendkosten binnen Nederland. Buiten Nederland berekenen wij € 13,95.

Als een artikel tijdelijk niet voorradig is, wordt u daarvan in kennis gesteld.
In overleg met u wordt uw bestelling of op een later tijdstip alsnog aan u toegezonden,
of de bestelling wordt geannuleerd en storten wij het eventueel betaalde bedrag retour op uw rekening.

Het retourneren van Siliconen Producten is om hygiënische redenen niet mogelijk.
Wij verkopen namelijk ook aan klanten met een ziekte en/of huidaandoening die wij 100%
moeten garanderen een ongedragen product te ontvangen.
Wij kunnen ook geen garantie geven op onze siliconen producten.
Kunt u zich in ons beleid niet vinden dan vragen wij u bij ons geen bestelling te plaatsen.

6. Persoonsgegevens:
Silicone4you verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee de privacy in het geding komt.

7. Klachten:
Alle klachten zullen door Silicone4you in behandeling worden genomen.

U kunt deze doorgeven via: e.mail: siliconen4jou@gmail.com
Uw klachten zullen met de meeste spoed worden behandeld.

8. Meerderjarigheid:
Iedere koper erkend meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

9. Disclaimer

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en in euro's inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Silicone4you.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij silicone4you.nl. Alleen met een door Silicone4you.nl verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen, mits met bronvermelding ‘Silicone4you.nl’ inclusief een actieve link naar www.silicone4you.nl.

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.


Als u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft. Klik hier voor het contactformulier.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Privacy Statement :

De door u ingevoerde gegevens voor de nieuwsbrief zullen op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan het daarvoor aangewezen doel.